Innovatie komt samen in het SURF Open Innovation Lab

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. Om de leden ook in de toekomst optimaal te ondersteunen, is innovatie van en met ICT voor SURF van cruciaal belang. Om deze innovatie te realiseren, werkt SURF intensief samen met onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Gelet op het brede pallet aan reeds bestaande innovatieactiviteiten binnen SURF en de wens om hier nog meer kracht bij te zetten en tegelijk meer focus en coherentie in aan te brengen, is het initiatief voor het SURF Open Innovation Lab ontstaan. Onder het SOIL vallen alle vroege innovatieactiviteiten en experimenten (concept, proof-of-concept, pre pilot) binnen SURF. Deze dragen op directe wijze bij aan de innovatiekracht en kennispositie van SURF en zijn doelgroepen/stakeholders.

ItsaRep verzorgt interne en externe communicatie

Onderzoeksprojecten die onder de noemer van SURF Open Innovation Lab worden uitgevoerd, hebben onder meer betrekking op quantum computing, 3D data printing, energy smart computing, blockchain, augmented reality, high performance computing, deep learning, serverless computing en data analytics.

Van strategie tot uitvoering
Om de interne stakeholders en externe leden te informeren over en te betrekken bij de activiteiten die in het kader van het SOIL worden uitgevoerd, is een intensieve en hoogwaardige communicatiecampagne gestart. SURF heeft voor ItsaRep gekozen om de communicatiestrategie op te stellen en de uitvoering ervan te verzorgen.

Er is gekozen om de communicatie eerst op de interne stakeholders te richten en dit vervolgens uit te bouwen naar externe doelgroepen. Hierbij wordt een afgewogen mix aan middelen ingezet, zoals het intranet, nieuws– en persberichten, blogs, artikelen, een nieuwsbrief, de SURF-website, video, een projectenvoortgangstool in samenwerking met KPMG, lunch colloquia, inhoudelijke workshops en een fysieke labruimte.

Content marketing en events
Content is een belangrijke pijler bij het informeren van de stakeholders en doelgroepen over het SOIL en over de voorgang op de verschillende projecten. Dit vraagt naast kennis en begrip van vaak zeer complexe ICT- en technologieonderwerpen, ook het vermogen om dit om te zetten in aansprekende en effectieve teksten.

Om de verschillende doelgroepen te betrekken bij SOIL, de interactie op gang te brengen en het open karakter van het innovatielab te benadrukken, hebben we allerhande events en meet-ups opgezet. Een voorbeeld hiervan is een workshop IoT, om geïnteresseerden te informeren over en use cases te selecteren voor het IoT-experimenteerplatform. Daarnaast zijn er de maandelijkse lunchcolloquia waarin SURF-medewerkers op een laagdrempelige manier worden bijgepraat over de voortgang op het project en aan de hand van stellingen een inhoudelijke discussie wordt gefaciliteerd. Ook is in samenwerking met KPMG de Innovation Factory gestart. Hierin werkt SURF organisatiebreed aan vernieuwende oplossingen voor een maatschappelijke uitdaging. En via een dynamische projectenmodule in deze tool informeren de projectleiders van de verschillende innovatieprojecten over de voortgang van hun project. Ten slotte is er voor de zichtbaarheid van SOIL een fysieke innovatieruimte ingericht op het kantoor van SURFsara in Amsterdam. Hier werken SURF-medewerkers samen aan innovatieprojecten.

Resultaat
Binnen SURF Open Innovation Lab gebeurt veel. Door hier intensief en met hoge frequentie over te communiceren, is SOIL zichtbaar geworden binnen de organisatie van SURF en is ook de (naams)bekendheid bij de aangesloten leden toegenomen. Dit draagt bij de positie van SURF als innovatieve kennisorganisatie.